Διαδικασία ανάγνωσης

  Αρχική/Μέθοδος R.A.D.A.R./Κέντρο Ανάγνωσης/Διαδικασία ανάγνωσης

 

reading booksΗ ανάγνωση αποτελεί μια πολύπλοκη γνωστική (αγγλ. cognitive) διαδικασία αποκωδικοποίησης συμβόλων με σκοπό την εξαγωγή νοήματος (αναγνωστική κατανόηση). Είναι η εξοικείωση με βασικές γνωστικές λειτουργίες στο βαθμό που να γίνονται αυτόματα, και επομένως η προσοχή να είναι στραμμένη στην ανάλυση του νοήματος.

Είναι ένα μέσο «κατάκτησης» της γλώσσας, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών το οποίο απαιτεί συνεχή εξάσκηση, ανάπτυξη και τελειοποίηση. Όπως όλα τα στοιχεία της γλώσσας, η ανάγνωση αποτελεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ του κειμένου και του αναγνώστη. Εξαρτάται δηλαδή τόσο από την πρότερη γνώση, τις εμπειρίες και τη συμπεριφορά του αναγνώστη όσο και από το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της ίδιας της γλώσσας.

 

 

Τα National Reading Panel [NRP] και το National Institute of Child Health and Human Development [NICHD] (2000), όπως αναφέρεται στο άρθρο των Applegate, Applegate, and Modla (2009), επισημαίνουν ότι η ανάγνωση είναι μια εμπρόθετη γνωστική διαδραστική διαδικασία μεταξύ του αναγνώστη και του κειμένου. Όμως, για να μπορέσει να διαβάσει κάποιος θα πρέπει να τροποποιήσει ή να «εκπαιδεύσει» έτσι τον εγκέφαλό του, ώστε να το καταφέρει, καθώς η ανάγνωση είναι μια επίκτητη ανθρώπινη ικανότητα, η οποία έχει πολλά κοινά με την ομιλία, όπως ότι και οι δύο διέπονται από τους ίδιους λεξικούς, γραμματικούς, συντακτικούς και κειμενικούς κανόνες.

 

Πολλά παιδιά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους δυσκολεύονται να διαβάσουν και αυτή η αδυναμία τα ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή τους (Rapp, van den Broek, McMaster, Kendeou, and Espin 2007). Αυτή και μόνο η διαπίστωση είναι αρκετή για να τονιστεί η σημασία της διδακτικής της ανάγνωσης στο σύγχρονο σχολείο. Όμως, όπως προαναφέρθηκε, η φύση της ανάγνωσης είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη, άρα η διδακτική της και η αξιολόγησή της δε θα πρέπει να είναι μονοσήμαντες, αλλά να στηρίζονται και να διαμορφώνονται με βάση τα μοντέλα ανάγνωσης και να αξιοποιούν τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών.